Học viện Chính trị Khu vực II

Văn bản quản lý Khoa học

Thông báo số 625/TB-HVCTQG về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thông báo số 625/TB-HVCTQG về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

>>Chi tiết

Về việc Khen thưởng thành tích hoạt động nghiên cứu khoa học 5 năm 2009-2014

V/v Khen thưởng thành tích hoạt động nghiên cứu khoa học 5 năm 2009-2014

>>Tải File

Về việc nộp lý lịch khoa học

Về việc nộp lý lịch khoa học

>>Tải File

Quyết định số 112 Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Quyết định số 112 Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

>>Tải File

Thông báo số 196 về danh mục và thuyết minh tuyển chọn đề tài cấp cơ sở năm 2014

Về danh mục và thuyết minh tuyển chọn đề tài cấp cơ sở năm 2014...

>>Tải File

Thông báo số 179 Về việc tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học

Thông báo Tổng kết hoạt động khoa học (2009 - 2013) và sơ kết việc Thực hiện Chiến lược hoạt động khoa học mười năm (2007 - 2017)

>>Tải File

Thông báo tổ chức hội thảo: " Vấn đề chỉnh đốn Đảng với xây dựng chính quyền địa phương ở Đông Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp"

Thông báo tổ chức hội thảo: " Vấn đề chỉnh đốn Đảng với xây dựng chính quyền địa phương ở Đông Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp"

>>Tải File

Thông báo Tổ chức Hội thảo:

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2012, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II tổ chức hội thảo: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện một

>>Chi tiết