Học viện Chính trị Khu vực II

Văn bản quản lý Tổ chức – Cán bộ

Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

>>Tải File

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

>>Tải File

Quyết định số 2953 về Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực II

Quyết định số 2953 về Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực II

>>Tải File

Quyết định Về việc công nhận trúng tuyển viên chức năm học 2013 - 2014

Quyếtđịnh Về việc công nhận trúng tuyển viên chức năm học 2013 - 2014

>>Tải File

Lịch tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức năm học 2012-2013

Lịch tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức năm học 2012-2013 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

>>Tải File

Hướng dẫn điền phiếu cán bộ, công chức, viên chức

Phiếu Cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thuận tiện.

>>Tải File

Phiếu Cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai phiếu Cán bộ công chức, viên chức hằm nâng cao chất lượng và thống nhất công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, phục vụ cho việc tổng hợp, thống kê, phân

>>Tải File

V/v tổ chức thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể

V/v tổ chức thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể

>>Tải File