Học viện Chính trị Khu vực II

Văn bản quản lý

Thông báo số 625/TB-HVCTQG về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thông báo số 625/TB-HVCTQG về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

>>Chi tiết

Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

>>Tải File

Công văn số 33-CV/ĐU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng

Công văn số 33-CV/ĐU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng.

>>Tải File