Học viện Chính trị Khu vực II

Văn bản quản lý Khoa học

Thông báo số 625/TB-HVCTQG về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh25/09/2018

Xem thông tin chi tiết tại Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:  https://hcma.vn/vanban/Pages/van-ban-quan-ly.aspx?ItemID=28718&CateID=255