Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

>>Tải File

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2012

Đề tài khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2012 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

>>Chi tiết>>Tải File

Đề tài khoa học cấp bộ

Đề tài khoa học cấp bộ

>>Chi tiết

Đề tài khoa học cấp cơ sở

Đề tài khoa học cấp cơ sở

>>Chi tiết