Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động khoa học

Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học 05 năm (2009-2013) và Sơ kết thực hiện Chiến lược khoa học 10 năm (2007-2017)

Ngày 12/11/2013 Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học 05 năm (2009-2013) và Sơ kết thực hiện Chiến lược hoạt động khoa học 10 năm 92007-2017).

>>Chi tiết

Thông báo V/v Tổng kết hoạt động khoa học (2009-2013) và sơ kết thực hiện Chiến lược hoạt động khoa học mười năm (2007-2017)

V/v Tổng kết hoạt động khoa học (2009-2013)và sơ kết thực hiện Chiến lược hoạt động khoa học mười năm (2007-2017)

>>Chi tiết>>Tải File

Thống kê các công trình ngoài Học viện

Thống kê các công trình ngoài Học viện

>>Chi tiết