Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Thi đua - Khen thưởng

Thông tư số 02-2011 TT BNV

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

>>Tải File

Nghị định 42

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

>>Tải File

Quy định về Thi đua, khen thưởng

QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-HVCT-HCKVII ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II)

>>Chi tiết>>Tải File

Quyet dinh: Ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC II

>>Chi tiết