Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Kế hoạch - Tài chính

Quy định Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

QUY ĐỊNH Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 98 /QĐ-HVCT-HCKVII ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II)

>>Chi tiết