Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 201812/01/2018

Sáng ngày 11/01/2018, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Dự buổi lễ có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng - năm tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện II lần thứ IX. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang có khí thế mới, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao. Với bối cảnh đó, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn quán triệt một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Một là, tiếp tục quán triệt kịp thời, có giải pháp đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, kết luận, đề án, dự án quan trọng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới; Hai là, Đảng ủy Học viện II tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học chính trị đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của các địa phương vùng Nam bộ nói riêng, cả nước nói chung; góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững định hướng XHCN của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Ba là, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đi đôi với đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trường Đảng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng chí tin rằng, với truyền thống gần 70 năm, Đảng bộ Học viện II nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018; tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của “trường Đảng miền Nam”, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện II, TS. Phan Công Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện II đã trình bày khái quát Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, công tác Đảng của Đảng bộ Học viện II đạt được được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Tình hình tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định, không có hiện tượng vi phạm kỷ luật hoặc biểu hiện suy thoái tư tưởng; tình hình tư tưởng chính trị trong học viên tốt, yên tâm học tập, nghiên cứu; không có những biểu hiện tiêu cực. Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu cấp ủy cấp trên. Đây cũng là cơ sở để Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt, hiệu quả những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018. TS. Phan Công Khanh đã đi sâu phân tích sinh động những điểm thành công và hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Đảng ủy, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, nghiên cứu khoa học, đoàn thể...
Tiếp tục phát huy những kết quả trong năm 2017, nhiệm vụ công tác Đảng trong năm 2018 được đồng chí xác địnhlà: Đảng bộ Học viện II tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện II lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Phát huy tinh thần dân chủ, các ý kiến tham luận của đại diện cho các chi bộ trực thuộc trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những thành tích đạt được; phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác của chi bộ; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong năm 2018. Đồng thời, các chi bộ nêu lên một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác trong năm 2018.
PGS, TS. Phạm Minh Tuấn thay mặt Đảng ủy Học viện II đã tiếp thu và giải trình  các ý kiến phát biểu, góp ý bằng văn bản từ chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã có những ý kiến chỉ đạo trọng tâm đối với công tác Đảng năm 2018 trên một số mặt công tác, như công tác đánh giá đảng viên, viên chức, biên chế, chuẩn hóa độ ngũ cán bộ; chế độ thông tin, báo cáo; nhận thức, tư tưởng, tiếp cận thông tin và vấn đề phát ngôn trên lớp của giảng viên, trên mạng xã hội; công tác tuyên giáo, phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Đảng ủy; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; công tác nêu gương của người đứng đầu; xây dựng văn hóa trường Đảng; công tác chăm lo đời sống của đảng viên, viên chức, người lao động, nhất là đối với cán bộ trẻ; công tác đảng - đoàn thể...


Nhân dịp này, Đảng bộ Học viện II đã tổ chức trao bằng khen và giấy khen cho các cá nhân và tập thể. Cụ thể: 03 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2011 - 2016; có 01 cá nhân được tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan trung ương”; 03 cá nhân được Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Giấy khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” năm 2011 - 2016; 28 cá nhân được Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II tặng Giấy khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017; 03 Chi bộ được Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II tặng Giấy khen Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017 và 14 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” năm 2017.


Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, với tinh thần mới, khí thế mới của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trước thềm năm mới – năm 2018.
                                                             Tin và ảnh: Thái Bình