Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Phòng Hợp tác quốc tế

THÔNG TIN VỀ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ


1.    Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
-    Tham mưu và giúp Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thực hiện quản lí thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
-    Xây dựng các chương trình, dự án về quan hệ hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện II.
-    Phối hợp với các đơn vị trong Học viện II tổ chức triển khai các kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học… theo đúng quy chế hợp tác quốc tế.
-    Thực hiện các thủ tục và làm nhiệm vụ lễ tân trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Học viện II.
-    Tổ chức phiên dịch và biên dịch tài liệu phục vụ các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện II.
2.    Khái quát quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị:
Tiền thân Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Phòng Tổng hợp - Đối ngoại. Ngày 29 tháng 5 năm 2006, Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 1017/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
3.    Lãnh đạo đơn vị:
-    ThS. Nguyễn Thị Trâm - Trưởng phòng
-    ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Phó Trưởng phòng
4.    Địa chỉ liên hệ:
Phòng: 207
Điện thoại: 08.3896.6704 (số nội bộ: 207), Fax: 08.3896 3245
Email: htqt_hv2@yahoo.com.vn