Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức – Cán bộ

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự
Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện, có 2 phòng trực thuộc, đó là: Phòng Cán bộ và Phòng Chính sách. Nhân sự cụ thể của đơn vị như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Hà Văn Tác

Trưởng ban

TS

2

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phòng Cán bộ

ThS

3

Đặng Thị Thắm

Chuyên viên

ThS

4

Nguyễn Triều Thọ

Chuyên viên

CN

5

Võ Đoan Trang

Chuyên viên

CN

6

Lê Anh Tuấn

Trưởng phòng Chính sách

ThS

7

Nguyễn Tiến Lộc

Chuyên viên

CN


2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Ban Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc và trực tiếp thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II về các vấn đề như: xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện; về công tác cán bộ như: tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện; giải quyết các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện.
3. Thành tích, khen thưởng (tính từ năm 2003)
* Đối với công tác chính quyền
- Năm học 2003-2004: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2004-2005: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2005-2006: Tập thể lao động xuất sắc, được tặng bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Năm học 2006-2007: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2007-2008: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2008-2009: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2009-2010: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2010-2011: Tập thể lao động tiên tiến.
- Năm học 2011-2012: Tập thể lao động xuất sắc.
- Các thành tích khác:
+ Giấy khen về việc thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức (BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tặng).
+ Bằng khen Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng).
* Đối với công tác Chi bộ
Chi bộ luôn đạt được danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” trong nhiều năm liền.
* Đối với công tác Công đoàn
Công đoàn bộ phận luôn đạt được danh hiệu “Công đoàn bộ phận tiên tiến” trong nhiều năm liền.
4. Thông tin liên hệ


Stt

Đơn vị/Ban lãnh đạo

Điện thoại

Email

1

Ban Tổ chức - Cán bộ

083.896.6367

tccbhv2@gmail.com

2

Hà Văn Tác

0907.060.808

tacqb@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Hoa Phượng

0957.124.346

hoaphuonghvct2@gmail.com

4

Lê Anh Tuấn

0908.421.597

tuaneit@yahoo.com

         
                                                            TM. BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
                                                                         TRƯỞNG BAN

 

                                                                                     

 

                                                                            Hà Văn Tác