Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Dân tộc và Tôn giáo tín ngưỡng

THÔNG TIN VỀ KHOA DT VÀ TG, TN

1.             1.Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
     Giảng dạy chuyên ngành tôn giáo, tín ngưỡng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực II; nghiên cứu các vấn đề về dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo sự phân công của Ban Giám đốc.
     2. Các giai đoạn xây dựng và phát triển
      Khoa Dân tộc & Tôn giáo, tín ngưỡng được thành lập năm 2006, là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc - Học viện Chính trị khu vực II.
     3. Lãnh đạo đơn vị
ThS. Hoàng Mạnh Tưởng - Phó Trưởng Khoa

4.         4. Thành tích khen thưởng của đơn vị
      Năm học                                            Danh hiệu thi đua

20       2011-2012                Giấy khen đạt Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
      2013-2014               Giấy khen đạt Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
      2012-2013              
Giấy khen đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
      2014- 2015              Giấy khen đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
      2015-2016              
Giấy khen đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Gi        2015-2016               Giấy khen đạt Danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh”

            5. Địa chỉ liên hệ
      Phòng 511
      Điện thoại: 08.3896.6355, số nội bộ: 511
      Email: dttg.hocvien2@gmail.com