Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Nhà nước và Pháp luật

THÔNG TIN VỀ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


1.    Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
-    Chức năng:
Khoa Nhà nước và Pháp luật là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện II có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
-    Nhiệm vụ:
•    Giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật; môn Khoa học hành chính; chuyên đề Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người; các chuyên đề bắt buộc và tự chọn được giao trong Chương trình cao cấp lí luận chính trị; các chuyên đề được giao trong chương trình cao học.
•    Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và công tác khoa học của Học viện, nghiên cứu ứng dụng đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, hoàn thiện pháp luật, chính sách về các lĩnh vực cho địa phương và Trung ương.
•    Các nhiệm vụ khác liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao, giảng dạy, v.v.
2.    Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
Khoa Nhà nước và Pháp luật được thành lập năm 1980 với 2 thành viên; năm 1985 tăng lên 04 thành viên. Qua các lần thay đổi số lượng nhân sự, hiện nay Khoa có 09 thành viên.
3.    Lãnh đạo đơn vị
1.    TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc phụ trách Khoa
2.    ThS. Nguyễn Đình Phúc - Phó Trưởng Khoa
4.    Thành tích và khen thưởng của đơn vị
-    Trong 5 năm, tại các kì thi giảng viên giỏi Khoa đều cử giảng viên tham dự tích cực. Thành tích các giảng viên của Khoa đạt được là:
•    Giải nhất giảng viên giỏi tại Học viện Chính trị khu vực II năm 2012 - 2013: Đồng chí Vũ Văn Phong;
•    Giải nhất giảng viên giỏi tại Học viện Chính trị khu vực II năm 2013 - 2014: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy.
•    Giải xuất sắc trong kỳ thi giảng dạy giỏi cấp bộ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2014: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy
-    Khoa có 01 giảng viên tham gia đoàn dự thi Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần IV năm 2016 và đoàn dự thi đã đạt giải nhất.
4.1.    Danh hiệu thi đua
Năm 2012    Tập thể lao động xuất sắc
Tập thể lao động xuất sắc
Năm 2013   
Thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học 5 năm (2009-2013)
Năm 2014    Tập thể lao động xuất sắc
Cờ thi đua cấp Bộ
Năm 2015    - Tập thể lao động xuất sắc
- Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015
- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 05 năm (2010 - 2015)
- Thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2010 – 2015)
Năm 2016    Tập thể lao động xuất sắc
Cờ thi đua cấp Bộ

4.2.    Hình thức khen thưởng
Năm 2012    Giấy khen Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Năm 2013    Bằng khen
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học 5 năm
Năm 2014    Bằng khen
Cờ thi đua cấp Bộ
Năm 2015    - Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc
- Bằng khen Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015
- Bằng khen Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 05 năm (2010 - 2015)
- Bằng khen Thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2010 - 2015)
Năm 2016    Bằng khen
Cờ thi đua cấp Bộ

4.3.    Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các tổ chức Đảng, đoàn thể 5 năm (2012-2016)
-    Năm 2012: Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012, được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 140/QĐ-CĐHV ngày 25/9/2012.
-    Năm 2013: Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Cộng đoàn năm học 2012-2013, được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 140/QĐ-CĐHV ngày 16/9/2013.
-    Năm 2014: Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm học 2013-2014 được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II theo Quyết định số 23-QĐ/ĐU ngày 30/6/2014.
-    Năm 2015:
•     Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015 được tặng giấy khen Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 06/QĐ-CĐHV ngày 19/06/2015;
•    Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm học 2014-2015 được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU ngày 28/08/2015.
-    Năm 2016:
•    Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc năm học 2015-2016 được tặng giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 01/QĐ-CĐHV ngày 28/06/2016;
•    Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm học 2015-2016 được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II theo Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 26/07/2016.
5.    Địa chỉ liên hệ
-    Phòng: 403, 405
-    Số điện thoại: (028) 3.8966355 hoặc (028) 3.8966356, số nội bộ: 403 hoặc 405