Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Xây dựng Đảng

GIỚI THIỆU VỀ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

1.    Chức năng, nhiệm vụ:
-    Giảng dạy môn Xây dựng Đảng cho các lớp Cao cấp lí luận chính trị; Đại học chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo; Cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng…
-    Nghiên cứu về khoa học xây dựng Đảng thông qua các đề tài khoa học, các bài đăng tải trên tạp chí, bài hội thảo…
-    Hàng năm khoa nghiên cứu và tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở các địa phương khu vực Nam Bộ.
2.    Lãnh đạo đơn vị
     ThS. Đoàn Tất Hoài - Phó Trưởng khoa Phụ trách
3.    Thành tích, khen thưởng
-    Ghi nhận những đóng góp của Khoa Xây dựng Đảng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhiều năm liền Khoa vinh dự được Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao tặng  danh hiệu Tập thể xuất sắc và Lao động tiên tiến.
-    Trong những năm gần đây Khoa thường xuyên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, chủ trì, chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở.
-    Các giảng viên trong Khoa tích cực viết các bài tạp chí có chất lượng tốt.
4.    Địa chỉ liên hệ
Phòng: 503, 505
ĐT: (028) 3896 6356, số nội bộ: 503, 505