Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Lịch sử Đảng

THÔNG TIN VỀ KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG


       1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
+ Giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chương trình Cao cấp lí luận chính trị và Cử nhân chính trị cho các lớp tập trung, tại chức của Học viện Chính trị khu vực II;
+ Nghiên cứu các đề tài khoa học về Lịch sử Đảng bộ địa phương; về chính sách an sinh xã hội; về xây dựng nông thôn mới… Nghiên cứu thực tế địa phương phục vụ cho giảng dạy.
     2. Lãnh đạo đơn vị

      ThS. Nguyễn Thị Hoa Phượng - Phó Trưởng Khoa phụ trách
      ThS. Hoàng Thị Hương - Phó Trưởng Khoa
    3. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
       Năm học                                                         Danh hiệu thi đua
      2011-2012                                               Tập thể lao động tiên tiến
      2012-2013                                               Tập thể lao động tiên tiến
      2013-2014                                               Tập thể lao động xuất sắc
      2014-2015                                               Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
      2015-2016                                               Tập thể lao động xuất sắc
   4. Địa chỉ liên hệ
      Phòng 507, 509
      Điện thoại: (08) 38966356, số nội bộ 507, 509.
      Email: khoa_lsđ@hcma2.edu.vn