Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Triết học

KHOA TRIẾT HỌC
          ------------

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
Khoa Triết học thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy Triết học trong các chương trình Cao cấp lý luận Chính trị, Đại học Chính trị và Cao học Triết học; đồng thời, nghiên cứu những nội dung liên quan đến triết học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.
2. Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
 Quá trình thành lập: Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II hiện nay, được thành lập năm 1949, tiền thân là Khoa Triết học của các Trường Đảng: từ năm 1949 – 1954 là Trường Đảng Miền Nam (Trường Trường Chinh); từ 1954 – 1975 là Trường Nguyễn Ái Quốc Miền Nam; từ 1976 – 1990 là Khoa Triết học của các trường: Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Trường Nguyễn Ái Quốc VIII, Trường Nguyễn Ái Quốc IX, Trường Tuyên huấn Trung ương III, Trường Tuyên huấn Trung ương II (được hợp nhất từ 2 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc IX và Trường Tuyên huấn Trung ương III năm 1982) và Trường Tổ chức Kiểm tra Trung ương II. Năm 1990, hợp nhất các Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Nguyễn Ái Quốc II, Tuyên huấn Trung ương II và Trường Tổ chức Kiểm tra Trung ương II thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II. Từ năm 1990 đến nay, đổi tên thành Khoa Triết học, Phân viện thành phố Hồ Chí Minh (năm 1993); Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II (năm 2005); Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II (năm 2007); Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II từ năm 2014 đến nay.
3. Lãnh đạo đơn vị
 Ban lãnh đạo Khoa Triết học, bao gồm 02 đồng chí:
+ TS. Phạm Đình Đạt - Trưởng khoa
+ ThS. Chế Công Tâm - Phó trưởng khoa
4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
- Giấy khen của Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II: Chi bộ đạt thành tích xuất sắc 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2006 – 2010”.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến Năm học 2011 - 2012”.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II: “Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học 5 năm 2009 – 2013”
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến Năm học 2013 - 2014”.
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy 05 năm (2009 - 2014)”.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến Năm học 2014 - 2015”.
-  Cờ thi đua cấp Bộ: “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015 - 2016”.
5. Địa chỉ liên hệ
- Phòng: 306
- Số điện thoại: 0838966357 (306)
- Địa chỉ Email: triet.hocvien2@gmail.com