Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Chức năng nhiệm vụ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

*****

Số: 301/QĐ-HVCTQG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   --------------------------

         Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Học viện Chính trị khu vực II

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30-7-2005 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 149-QĐ/TW ngày 02-8-2005 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

            - Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Học viện Chính trị khu vực II là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn được phân công; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

               

Điều 2: Học viện Chính trị khu vực II có những nhiệm vụ sau:

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

            - Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho những đối tượng được phân cấp (trưởng, phó phòng và tương đương của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp uỷ viên và trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, quận, thị xã) về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về khoa học lãnh đạo, quản lý … góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị ở các địa phương, ban, ngành có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

            - Bồi dưỡng những vấn đề mới trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực II.

            - Đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ không thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt để chuẩn hoá chức danh công chức.

            - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng, nội chính … của hệ thống chính trị cho các đối tượng được phân cấp trên địa bàn được phân công.

- Đào tạo, bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn được phân công.

- Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn.

            - Đào tạo cao học (thạc sĩ) một số chuyên ngành, khi có đủ điều kiện, theo sự phân công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Quản lý và cấp văn bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị chuyên ngành cho học viên tốt nghiệp tại Học viện Chính trị khu vực II theo sự uỷ quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

            2. Nghiên cứu khoa học:

            - Nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, trên các hướng: nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; làm sáng tỏ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đang có ý kiến khác nhau, đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc và luận điệu sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

            - Chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tăng cường nghiên cứu liên ngành, phối hợp giữa Học viện với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan khoa học khác và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong nghiên cứu khoa học. Tổ chức để học viên cùng tham gia các hoạt động khoa học.

            - Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Khoa học chính trị, Văn hoá, Dân tộc, Tôn giáo … theo quy định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

            3. Hợp tác quốc tế:

Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Tài chính và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật:

Học viện Chính trị khu vực II là đơn vị dự toán ngân sách cấp III, là đấu mối ngân sách trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được Nhà nước đầu tư kinh phí nhằm:

- Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất – kỹ thuật để tương xứng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của khu vực.

- Đẩy mạnh về công nghệ thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học ...

 

Điều 3: Tổ chức bộ máy và cán bộ của Học viện Chính trị khu vực II gồm có:

1.       Khoa Triết học

2.       Khoa Kinh tế chính trị

3.       Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

4.       Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

5.       Khoa Lịch sử Đảng

6.       Khoa Xây dựng Đảng

7.       Khoa Chính trị học

8.       Khoa Quan hệ quốc tế

9.       Khoa Nhà nước và Pháp luật

10.   Khoa Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý

11.   Khoa Văn hoá và phát triển

12.   Khoa Kinh tế và phát triển

13.   Khoa Quản lý kinh tế

14.   Khoa Dân tộc và Tôn giáo tín ngưỡng

15.   Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện

16.   Ban Tổ chức – Cán bộ

17.   Ban Quản lý đào tạo

18.   Ban Quản lý khoa học

19.   Tạp chí

20.    Văn phòng

21.   Phòng Tài vụ

22.   Phòng Hợp tác quốc tế

23.   Phòng Thanh tra

24.    Phòng Quản trị

25.    Phòng Công nghệ thông tin

26.    Phòng Quản lý ký túc xá

27.    Phòng Y tế

28.   Phòng Quản lý nhà ăn (nếu cần)

- Lãnh đạo và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực II do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định theo quy định của Ban Bí thư.

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, đặc biệt là cán bộ khoa học đầu ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của đơn vị về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ khoa học và năng lực giảng dạy, nghiên cứu, có biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ để sau một số năm đáp ứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Học viện; tôn vinh các nhà giáo, các cán bộ khoa học, nhất là các chuyên gia đầu ngành; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trẻ phấn đấu rèn luyện sớm trưởng thành. Có chính sách thoả đáng đối với cộng tác viên khoa học và báo cáo viên, giảng viên kiêm nhiệm.

 

            Điều 4: Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Học viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4

- Lưu Vụ TCCB

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

PGS,TS Tô Huy Rứa