Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị và hành chính của Đảng, Nhà nước, cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện và tương đương trở lên; là trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khoa học Chính trị, khoa học Hành chính ở khu vực Nam bộ.

     Quá trình thành lập: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II hiện nay được thành lập năm 1949, tiền thân là các Trường Đảng: Trường Đảng Miền Nam (Trường Trường Chinh) trong những năm 1949 – 1954, từ 1954 – 1975 là Trường Nguyễn Ái Quốc Miền Nam, từ 1976 – 1990 được sắp xếp lại thành các trường Đảng Miền Nam, trường Nguyễn Ái Quốc VII, trường Nguyễn Ái Quốc VIII, trường Nguyễn Ái Quốc IX, trường Tuyên huấn Trung ương III, trường Tuyên huấn Trung ương II (được lập từ hợp nhất 2 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc IX và trường Tuyên huấn Trung ương III năm 1982) và Trường Tổ chức Kiểm tra Trung ương II. Năm 1990, hợp nhất các trường Nguyễn Ái Quốc VII, Nguyễn Ái Quốc II, Tuyên huấn Trung ương II, Tổ chức Kiểm tra Trung ương II thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II. Từ năm 1990 đến nay, trường đã đổi tên: Phân viện thành phố Hồ Chí Minh (năm 1993); Học viện Chính trị khu vực II (năm 2005); Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II (năm 2007).

     Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Học viện có 31 đơn vị trực thuộc, trong đó 14 khoa, 17 phòng, ban; 1 Văn phòng Đảng ủy, 1 Văn phòng Công đoàn, 1 Văn phòng Đoàn Thanh niên.

     Về đội ngũ, tổng số cán bộ viên chức hiện nay, Học viện có 259 người (chưa kể hợp đồng vụ việc), trong biên chế: 190, hợp đồng : 55. Số cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu: 142; số cán bộ làm công tác hậu cần: 127. Phân theo trình độ, có PGS-TS: 01; TS: 26; Ths: 84; Cử nhân: 78; Trình độ khác: 70, tuyển dụng mới 40 cán bộ trẻ.

     Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp ở khu vực Nam bộ. Với những kết quả đạt được trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích và khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen khác.